Karofi Việt Nam

hay có bọt trắng? Có dùng được không?